,,Pedagogul anului,2019”.  

video

   

Maxima zilei  

Pune-te la treabă din toată inima şi vei reuşi. Competiţia este atât de mică… Elbert Hubbard

   
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

 

   

sime

   

         ,,Să argumentezi (...) înseamnă să plasezi idei şi cunoştinte într-un raport de interacţiune logică şi de succesiune adecvată, astfel încît acestea să conducă la acceptarea sau la respingerea anumitor aserţiuni”.  Aceasta este una dintre cele mai complexe activităţi ale omului ca fiinţă vorbitoare, căci cu toţii dorim să fim în stare să dăm glas cu precizie gîndului şi emoţiilor noastre.

         În acest an școlar, profesorii  de limba și literatură română din raion au muncit în cadrul a mai multe seminare și ateliere de lucru la  elaborarea grilelor de evaluare a argumentărilor produse de elevi la orele de română și în afara lor, au aplicat la clasă diverse metode și tehnici, cu scopul de a le dezvolta discipolilor  competența de argumentare, iar în cadrul seminarulului organizat la 15 aprilie 2016,  în incinta LT ,, V. Alecsandri”, Scumpia, au asistat la orele prezentate de profesoarele de limba și literatură română Fusa Liliana, Friptuleac Mariana și Popovici Adela  care au demonstrat colegilor  cum evaluează în cadrul lecțiilor competența elevilor de a argumenta răspunsul scris și oral. E de remarcat faptul că profesorii singuri evaluează această competență prin diferite grile, tehnici, metode, dar și mai îmbucurător e  că i-au învățat pe elevi ca să-și aprecieze răspunsurile proprii, precum și să-i evalueze, foarte obiectiv,  pe colegi.

       Copiii au menționat că argumentarea este importantă atît în discursul oral, cît şi în cel scris, iar în viaţa cotidiană, argumentarea este la fel de utilă, ajutîndu-le să se descurce în viață.

         În argumentările produse elevii şi-au asumat rolul de a descrie, explica, demonstra, convinge şi influenţa opinii şi acţiuni. De exemplu, ei au putut argumenta de ce acţiunile personajelor au fost adecvate unei anumite situaţii, de ce fiecare trebuie să meargă într-un anume loc sau să vadă un anumit spectacol, de ce a luat o notă mai puţin bună, de ce îi trebuie un anumit produs, de ce e necesar să citească o anumită publicaţie etc.

       În așa mod, în urma lecțiilor asistate și evaluărilor efectuate, s-a constatat că obiectivul de bază în activitatea catedrei raionale în studierea și implementarea temei de cercetare la disciplina limba și literatura română a fost atins.

     Nu ne rămîne decît să ne dorim succes în aplicarea cunoștințelor și abilităților obținute în cadrul seminarelor raionale la orele de zi cu zi!  

mapa                                                                                         

                                                                                         A.Saviuc , șef DMCFPC

Materiale didactice - l. franceză. Materiale

Materiale didactice - l. engleză. Materiale

Materiale didactice - l. rusă. Materiale

 

       Astăzi  actul învăţării nu mai este limitat la efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci constituie rodul colaborării elevilor cu profesorul prin interacţiunea cu calculatorul.

       Internetul și calculatorul trebuie folosite astfel, încît să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie.

     Ideile enunțate mai sus au fost confirmate prin activități practice în cadrul unui seminar și atelier de lucru cu profesorii de limbă franceză din raion, desfășurat la 13 aprilie 2016 , în incinta LT ,, I. Creangă,, Fălești, conform ordinului DGE       nr.200 din 08 aprilie 2016.

     Moderatorii atelierului, profesoarele de limbă franceză: Țurcan Zinaida , IP Gimnaziul ,, Gr. Vieru ,, Sărata Veche, Cervaniuc Diana, IP LT ,, I.Creangă,, Fălești și Doboș Tatiana, IP LT ,, M.Eminescu,, Fălești au venit în fața colegelor de breaslă cu activități practice, fișe de lucru , jocuri didactice culese   din internet și aplicate în cadrul atelierului.

     Profesorii și-au înregistrat mai multe surse   Internet unde pot găsi materiale destinate orelor de franceză.

   Colegii noștri au rămas adînc impresionați de posibilitățile descoperite, au remarcat dorința de a aplica în practică cele învățate și au apreciat seminarul drept unul foarte util și binevenit.  S-a menționat necesitatea de a mai desfășura asemenea seminare.Totodată s-a remarcat că baza TIC e insuficientă în majoritatea instituțiilor din raion, cu regret , acesta și lipsa conexiunii Internet fiind impedimentele principale în utilizarea eficienta a TIC la ore și în afara lor.

Materialele elaborate, site-urile cu oferte   pentru orele de franceză le vom anexa pe pagina DGE, la rubrica ,, Activitatea metodică,, și sperăm să vă provoace la acțiune și să vă fie utile.

                                                                                                                 Aliona Saviuc , șef DMCFPC.

La data de 23 martie 2016, DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat activităţile proiectate în cadrul Proiectul raional ,, Studierea şi promovarea experienţei pedagogice avansateîn Liceul Teoretic „M.Eminescu”, Făleşti, cu învăţătorii de clasele primare (gradul didactic unu şi superior). Învăţătoarea Radu Aliona a prezentat o oră publică şi o activitate extracurriculară:

  • Ora publică la educaţia moral-spirituală în clasa IV-a cu subiectul “Iubire părintească”;
  • Activitatea extracurriculară: ,,Amintirea e creația continuă"

  Au participat 11 cadre didactice: învăţători şi membri ai comisiei raionale din cadrul proiectului. Toate activităţile au fost realizate la un nivel înalt. Galerie Foto.

La 31.03.2016 în incinta Instituţiei preşcolare nr. 12 ,,Andrieş”or. Faleşti s-a organizat şi desfăşurat şedinţa cu părinţii copiilor, care frecventează grupa pregatitoare, în cadrul careia s-a discutat ,,Metodologia de înscriere a copiilor în clasa Întîi ” cu modificările şi completările aprobate de către Colegiul Ministerului Educaţiei.

Scopul şedintei :

  • Asigurarea accesului la educaţie al fiecărui copil.
  • Stabilirea condiţiilor şi procesului de înscriere a copiilor în clasa Întîi în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei al Republicii Moldova.

Obiectivele:

  • Asumarea de către părinţi a rolului de colaborator activ al şcolii.
  • Cunoaşterea cerinţelor specifice şcolii.
  • Asigurarea unităţii de cerinţe, în procesul de formare şi consolidare a comportamentelor specifice, prin instrucţie şi educaţie de tip şcolar.

    La fel parinţii au luat cunoştinţă cu Fişa de monitorizare a progresului preşcolarului.

     Prezenţi au fost şi profesorii claselor primare care au promovat imaginea şcolii primare.
     Continuitatea dintre grădiniţă şi şcoală rămîne una din problemele actuale ale educaţiei preşcolare şi instruirii copiilor în şcoala primară. Galerie Foto.

 „Schimbările în domeniul educației

depind de ceea ce fac și de cum gîndesc profesorii”

                                                                           Michel Fullan

   

    Cu acest  Motto  și-au început activitatea profesorii de chimie din instituțiile de învățămînt, din raion, în cadrul seminarului cu tema: „Utilizarea TIC în procesul de predare/învățare /evaluare la lecțiile de chimie”, care s-a desfășurat  la data de 31 martie 2016  în gimnaziul „E.Coșeriu” din s.Catranîc.

    Seminarul a fost moderat de către profesoara de chimie, Tambur Marcela.

    Profesorii  au fost antrenați în activități practice, realizînd experimentul chimic prin intermediul Laboratorului virtual, cea mai modernă și interesantă metodă de învățare. De asemenea, profesorilor, le-a fost  prezentată o aplicație Web2.0 LearningApps.org, concepută pentru a sprijini procesele de învățare și predare prin module interactive. Prin intermediul acestei aplicații  profesorii au elaborat diferite  tipuri de exerciții.

   Toți, participanții  au apreciat pozitiv  activitățile din cadrul seminarului  și au menționat că școala contemporană nu poate fi concepută fără computer, accentuînd caracterul aplicativ/interactiv al predării, motivaţia elevilor pentru învăţare. Galerie Foto.

P. Chiruța, specialist principal,SPEM

                Pe măsură ce tehnologiile informaționale sînt integrate în toate activitățile din orice domeniu, capacitatea de a utiliza aceste tehnologii și de a ține pasul cu evoluția lor rapidă a devenit o condiție obligatorie, întrucît tehnologiile digitale transformă fiecare aspect al vieții, de la stilul de viață personal la activitatea de la locul de muncă.

               Astfel, e cert faptul că în secolul XXI cadrele didactice trebuie să posede competenţe digitale pentru a face față provocărilor erei informaționale. Necesitatea deținerii unui anumit nivel de competențe digitale pentru profesori e parte integrantă a competențelor profesionale.

                 Și seminarul metodico-practic dn data de 24 martie 2016 desfășurat în baza ordinului DGE nr. 132 din 16 martie 2016 în IP Gimnaziul Ciolacu Nou , cu profesorii de limba și literatura rusă din școlile alolingve din raion, la subiectul ,, Utilizarea TIC la orele de limbă și literatură rusă ca sursă de motivare și provocare a elevilor pentru studierea disciplinelor numite”, a avut ca obiectiv diseminarea bunelor practici la acest aspect și formarea/motivarea profesorilor pentru deținerea un nivel mai înalt de competențe digitale.

           În cadrul seminarului, în urma comunicării prezentate de Aliona Saviuc,   cei prezenți au confirmat că nivelul de utilizare TIC de către profesorii din catedră , la orele de limba și literatura rusă, este  insuficient pentru asigurarea succesului și eficienței lecțiilor contemporane.  De aceea cadrele didactice au decis să se preocupe mai serios de formarea competențelor digitale în cadrul seminarelor următoare. Galerie Foto.

În data de 17 martie 2016, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Fălești, s-a desfășurat Seminarul metodogic cu subiectul: „Promovarea imaginii instituției”, în cadrul căruia directorii adjuncți Severin Elena și Tescaru Maria au invitat colectivul pedagogic la un dialog deschis despre formarea și promovarea imaginii liceului la nivel raional. În condițiile actuale, cînd societatea se confruntă cu probleme de ordin demografic, lupta pentru menținerea instituțiilor de   învățămînt, dar și promovarea bunului nume a fiecăreia, devine una acerbă.

         Astfel, fiecare cadru didactic, din cei 15 care se atestează în acest an, a venit cu secvențe din Raportul de autoevaluare, menționînd activitățile prin care, personal, promovează instituția la nivel raional.

         În final, directorii adjuncți au venit cu unele repere teoretice, propuse de literatura de specialitate, care ar sugera diverse activități de promovare a imaginii cum ar fi: „Ziua ușilor deschise”, publicarea în mass-media, publicitate/reclamă în mass-media, Cartea de vizită, realizarea parteneriatelor, crearea paginii WEB a instituției etc. Galerie Foto.

Notă: LT „Mihai Eminescu” are creată pagina WEB cu adresa:      eminescufalesti.wordpress.com

   Pe data de 16 martie  Puțuntica Emilia (învățătoare la IP Gimnaziul Taxobeni) a prezentat o lecție demonstrativă la matematică în clasa a II-a cu tema „Recapitularea modulului. Înmulțirea și împărțirea tabelară”. Elevii au rezolvat exerciții și probleme cu cele 4 operații folosindu-se diferite metode și procedee didactice. Galerie Foto.

  La 29 februarie 2016, în gimnaziul Albinețul Vechi s-a desfășurat seminarul metodic cu tema ,,Formarea competențelor prin metode centrate pe elev” organizat de către profesoara de geografie Căpățînă Rodica. La seminar au participat toate cadrele didactice, discutînd despre învățarea centrată pe elev, rolul metodelor de învaţare centrată pe elev, avantajele învăţării centrate pe elev, metodele utilizate la diferite etape ale lecției și rezultatele obținute. Galerie Foto.

  La data de 11 martie 2016 în incinta Instituţiei preşcolare nr.12 ,,Andrieş” or. Făleşti, s-a desfăşurat un atelier de lucru cu tema: ,,Cadrul de referinţă al Curriculumului pentru educaţie timpurie” cu participarea d-nei Corina Şargu, operator de proiect, programul ,,Pas cu Pas” or. Chişinău, Adela Țuțuianu, specialist principal DMCFPC DGE Fălești. S-a organizat un interviu de focus-grup cu directorul instituţiei Eugenia Lozan, metodistul Rodica Maneaţa, cadrele didactice, care au relatat despre experienţa lor în domeniu şi şi-au exprimat propria apreciere a documentelor. Galerie Foto.

Notă:  Grădiniţa nr.12 e una din cele 20 de grădiniţe din Republică, grădiniţă-pilot, care lucrează cu proiectele acestor documente, ceea ce indică aprecierea, din partea Ministerului Educaţiei şi a grupului de autori.

   
Copyright © 2019 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.