DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ FĂLEȘTI

anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante, specialist principal în cadrul Secției Cultură și Turism

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

Denumirea autorităţii publice: Direcția Generală Educație și Cultură Fălești

Sediul autorităţii publice: or. Fălești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.50

Termenul limită de depunerea a dosarelor de participare  - 24 august 2020, ora 17.00.

 

Persoana responsabilă de primirea actelor:  Cucu Tatiana

Tel. 0259 23136;

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Web site: www.dge-falesti.org

Denumirea funcţiei publice vacante: specialist principal în cadrul Secției Cultură și Turism

Funcția: Specialist principal.

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Asigurarea respectării și aplicării legislației în vigoare în domeniul biblioteconomic;
 2. Completarea, restaurarea și conservarea patrimoniului muzeal în teriotoriu;
 3. Integrarea modalităților de evidență a problemelor de secretariat și monitorizarea asigurării bibliotecilor și muzeelor, cu specialiștii în domeniu.
 4. Implementarea politicii de stat și managementului  în instituțiile de cultură din raion și în instituțiile de învățământ muzical, artistic și artă plastică.
 5. Organizarea acțiunilor artistice publice având ca scop promovarea valorilor culturale.
 6. Revitalizarea, consolidarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale și a meșteșugurilor artistice. 

Condiţii de participare la concurs:

De bază:

 1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. 2. Posedă limba de stat scris şi vorbit;
  3. Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  4. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşitecu intenţie;
  5. Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.

Cerinţe specifice:

- studii superioare;

- 1 an de experienţă profesională;

- abilităţi de utilizare a calculatorului.

 

Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în cadrul structurilor administraţiei publice;

- cunoaşterea legislaţiei în domeniul bibliotecilor, muzeelor și serviciului public;

-cunoaşterea politicilor educaționale, juridice şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;

- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

 

Abilităţi: de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă, de planificare, organizare şi  coordonare a activităţilor, de control, de lucru cu informaţia, de comunicare eficientă (verbal şi în scris), de lucru în echipă.

 

Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unei persoane publice.

 

Dosarul de concurs va conține:

 1. Formularul de participare;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă/ certificate ce confirmă stagiul de muncă;
 5. certificatul medical;
 6. cazierul judiciar/ declarație pe proprie răspundere;
 7. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;

Copiile se prezintă cu originalul actelor.

Bibliografia concursului:

 

I . Acte legislative generale

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994
 2. Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr: 648
 3. Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
 4. Legea 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
 5. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
 6. Legea cu privire la petiționare Nr. 190 din19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 Nr: 23
 7. Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664
 8. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional
 9. Legea privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007
 10. Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției nr. 90 din 25.04.2008. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 103-105 din 13.06.2008
 11. Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 57-58 din 18.05.2000
 12. Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 201 din 11.03.2009. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 55-56 din 17.03.2009
 13. Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective nr. 94 din 01.02.2013. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 26 din 04.02.2013

 

 1. Acte legislative şi normative în domeniul

 

 1. Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24.10.2014
 2. Legea privind actele legislative nr.780 din 27.12.2001. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 36-38 din 14.03.2002
 3. Hotărîrea Guvernului privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea nr. 868 din 08.10.2014. În Monitorul Oficial nr. 319-324 din 24.10.2014
 4. Ordinul nr 900 din 16 decembrie 2010 Cu privire la protectia drepturilor copiilor
 5. Ordin nr. 972 din 12.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor.
 6. Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului şi a structurii-tip a acestuia HOTĂRÎRE de Guvern Nr. 404 din 06.2015
 7. Legea nr. 310/2018 pentru modificarea unor acte legislative
 8. Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci
 9. Lege privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133/2011
 10. Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială
 11. Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 12. Legea presei nr.243/1994 
 13. Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice
 14. Regulament privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Național de Biblioteci din Republica Moldova (aprob. prin ordinul din 13.01.2016 al Ministerul Culturii al Rep. Moldova)
 15. Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (aprob. prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2014 Moldova)
 16. Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale “Moldova Digitală 2020” (aprob. prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2013 Rep. Moldova)
 17. Strategia de consolidare si modernizare a retelei bibliotecilor publice-teritoriale. 2017-2020 (aprob. prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.187/2017)
 18. Legea nr. 262 din 07.12.2017, Legea muzeelor
 19. Ordin nr 1086 din 12 iulie 2018, cu privire la aprobarea Regulamentelor pentru punerea în aplicare a Legii muzeelor nr. 262 din 07.12.2017
 20. Regulamentul cu privire la Registrul muzeelor din Republica Moldova
 21. Regulamentul - cadru de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de director a muzeului
 22. Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrare din cadrul muzeelor naționale
 23. Regulamentul - cadru de organizare și funcționarea Consiliului de restaurare din cadrul muzeelor naționale
 24. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Consiliului științific din cadrul muzeelor naționale
 25. Regulamentul Registrului patrimoniului cultural național mobil
 26. Legea nr. 280 din 27.12.2011, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 27. Norme de clasare a bunurilor culturale mobile
 28. Norme de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 29. Norme de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural mobil
 30. Norme de acreditare a experţilor din domeniul patrimoniului cultural mobil
 31. Norme privind autorizarea laboratoarelor şi atelierelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile
 32. Norme privind executarea copiilor, mulajelor,  facsimilelor, tirajelor postume de pe bunuri culturale mobile
 33. Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășuratede organizațiile necomercialeaprobat prin Hotărârea Guvernului nr.503/2019.
 34. Ordin nr.196 din 23.08.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului Școlilor de Muzică, Arte și Arte plastice
 35. ORDIN Nr. 136 din 15-06-2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al colectivelor artistice de amatori Publicat: 06-07-2012 în Monitorul Oficial Nr. 135-141 art. 805
   
Copyright © 2024 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI