icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ FĂLEȘTI anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei  vacante în cadrul Direcției Generale Educație și Cultură Fălești. 
 Denumirea autorităţii publice: Direcția Generală Educație și Cultură Fălești
Sediul autorităţii publice: or. Fălești, str.  Ștefan cel Mare și Sfînt 50
Termenul limită de depunerea a dosarelor de participare – 20.05.2024, ora 17.00.
Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea;
Tel. 0259 2 32 85;
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
Denumirea funcţiei  vacante:  Șef Centru Regional Fălești de Resurse pentru Tineri.

Sarcinile de bază ale funcţiei:

Respectarea legislației naționale și internaționale în domeniu;

- Întocmirea și perfectarea  corectă a documentației de serviciu;

- Realizarea dispozițiilor, ordinelor, hotărârilor emise de carte organele ierarhic superioare;

- Organizarea, desfășurarea și dirijarea activității instituției;

- Realizarea programului de activitate a instituției;

- Respectarea disciplinei de muncă și deontologiei profesionale de către personalul instituției;

- Implementarea în cadrul Centrului a sistemului de management financiar și control în

 conformitate cu standardele naționale de control intern;

- Utilizarea rațională a resurselor materiale, financiare și umane;

- Prezentarea  sistematică, în termeni stabiliți, a rapoartelor de evaluare, statistice, rapoartelor

 despre activitatea instituției;

- Implementarea managementului performanțelor și al riscurilor reieșind din specificul activității

Centrului;

Condiţii de participare la concurs:

 1. De bază:
 2. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  2. Posedă limba de stat scris şi vorbit;
  3. Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  4.Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  5. Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.
 3. Cerinţe specifice:

- studii superioare în științe socio-umane

- experiență de lucru cu tinerii.

Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;

-  cunoașterea limbii române;

- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă, de planificare, organizare şi  coordonare a activităţilor, de control, de lucru cu informaţia, de comunicare eficientă (verbal şi în scris), de aplanare a situaţiilor de conflict, de lucru în echipă.

 

Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unei persoane publice.

 

 

Bibliografia concursului:

I . Acte legislative generale

  1.Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648
 2. Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
 3. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
 4. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
 5. Legea cu privire la petiționare Nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 art. Nr : 23
 6. Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664
 7. LEGEA Nr. 1123 din 30.07.1992 Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova
 8. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional

12.Legea privind administrația publică locală  nr. 436 din 28.12.2006. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007

13.Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16 din 15.02.2008. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 94-96 din 30.05.2008

14.Legea privind Codul de conduităa funcționarului public nr. 25 din 22.02.2008. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 74-75 din 11.04.2008

15.Legea cu privire la prevenirea și combaterea  corupției nr. 90 din 25.04.2008. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 103-105 din 13.06.2008

16.Legea privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.215-217 din 05.12.2008

19.Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 57-58 din 18.05.2000

8.Decretul Nr. 178 din  08.08.1992 Cu privire la aprobarea Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmînare a acestor distincţii

 1. Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 201 din 11.03.2009. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 55-56 din 17.03.2009

18.Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective nr. 94 din 01.02.2013. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 26 din 04.02.2013

 1. Acte legislative şi normative în domeniul tineretului.
 2. Legea cu privire la tineret, nr. 279 din 11.02.1999;
 3. Legea privind aprobarea Strategiei naționale pentru tineret pe anii 2009-2013, nr. 25 din 03.02.2009;
 4. Legea cu privire la asociațiile obștești, nr. 837 din 17.05.1996;
 5. Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2014-2020;
 6. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 și a planului de acțiuni privind implementarea acesteia, nr. 1006 din 10.12.2014;
 7. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a activităților pentru tineret, nr.1213 din 27.12.2010.
   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI