CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

FELICITĂRI  

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

CNPDC

 

   

Anunț

IP Gimnaziul Hiliuți  anunță concurs  la funcția de  director adjunct pentru instruire.

Termenul limită de depunere a dosarelor - 24 iulie 2021, ora 17.00.

Persoana responsabilă de primirea actelor: Bejenaru Angela, directorul IP Gimnaziului Hiliuți,   tel. 068125501.

 La funcția de director adjunct poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

-  deține cetățenie RM;

-  are studii superioare universitare;

-  are o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani;

-  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de       ani;                                            

-  cunoaște limba română;

-  este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;                                

-  nu are antecedente penale;

-  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.

Candidații pentru ocuparea funcției de director depun personal sau prin reprezentant  (la sediul DGEC Fălești), prin poștă sau prin email, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:                

1.Cererea de participare la concurs (modelul este specificat în anexa1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale);

2.Copia actului de identitate;

3.Copia/copiile actului/actelor de studii;        

  1. Copia actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului                                                                                                       

5.Curriculum vitae, al cărui model este specificat  în anexa 2 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale;                                                                                                                    

6.Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic(eliberat de medicul de familie) și neuropsihic(eliberat de medicul psihiatru și medicul neurolog), pentru exercitarea funcției;

6.Cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere.        

7.Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

                                                       

  1. Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări,copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale,publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/internațional etc.

Bibliografie pentru candidații la funcția de director în instituțiile de învățământ  preuniversitar:

01.Codul educației. Nr. 152  din  17.07.2014;

02.Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”. Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14.11.2014;

03.Codul Muncii. Nr. 154-XV  din 28.03.2003;

04.Codul de etică al personalului din instituțiile de învățământ secundar general și profesional tehnic;

05.Ghidul cadrului didactic        

06.Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. Nr. 270 din 08.04.2014;

07.Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatere, trafic al copilului. Ordinul Ministerului Educației nr. 858 din 23.08.2013;

08.Indicatorii de monitorizare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului și a Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. Ordinul nr. 1049 din 10.10.2014;

09.Legea Nr 436-XVI din 28.12.2006  cu privire la administrația publică locală art. 29 alin1; 32 alin 1

10.Legea 270 din 23.11.2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul  bugetar.

  1. HG nr.868 din 08.10.2020 privind finanțarea în bază de cost standart per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea;

12.Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

13.Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare

14.Legea nr.239-XVI din 13.11.2009 privind transparența în procesul decizional;

15.Legea Nr. 82 .din 25.05.2017 integrității

16.Legea privind accesul la informație;

17.Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățământ și mass-media în cazurile care se referă la copii. Ordinul Ministerului Educației nr. 60 din 07.02.2014;

18.Documente cu referire la educația incluzivă;

   
Copyright © 2021 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.