DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ FĂLEȘTI

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, specialist principal în cadrul Serviciului Managementși Resurse Umane

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

Denumirea autorităţii publice: Direcția Generală Educație și Cultură Fălești

Sediul autorităţii publice: or. Fălești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.50

Termenul limită de depunerea a dosarelor de participare – 05 august   2020, ora 17.00.

Persoana responsabilă de primirea actelor: Cucu Tatiana;

Tel.   025923136;

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Web site: www.dge-falesti.org

Denumirea funcţiei publice vacante: Specialist principal în cadrul - Serviciului Management al Resurselor Umane.

Funcția: Specialist principal (responsabil de resurse umane) - 1.  FORMULAR

 

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 

 1. Responsabil de activitatea de management al resurselor umane;

2.Gestionează sectorul de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;

 1. Realizează activităţile de încheiere, modificare, suspendare, încetare a contractelor de muncă;
 2. Întocmește ordinele ce țin de managementul resurselor umane;
 3. Avizează și contrasemnează actele cu caracter normativ;
 4. Organizează implementarea politicii statului cu privire la cadre în învățămînt;
 5. Desfășoară acțiuni de formare continuă a cadrelor manageriale în domeniul resurselor umane;
 6. Asigură organizarea și desfășurarea controlului intern, activității de îndrumare și reglare;
 7. Acordă asistență metodologică, informațională și comunicațională tuturor actorilor implicați în procesul de învățămînt din raion;

10.Reprezintă interesele și apără drepturile legitime ale DGEC și instituțiilor de învățămînt din raion în fața autorităților publice, instituțiilor de orice natură, precum și în fața oricărei persoane juridice sau fizice;

 1. Asigură consultanță și informare permanentă cu privire la modificările în legislație;
 2. Participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de director în instituţiile de învăţământ din raion;
 3. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre gestionare;
 4. Elaboreaza rapoarte de activitate;

 Condiţii de participare la concurs:

 1. De bază:
 2. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  2. Posedă limba de stat scris şi vorbit;
  3. Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  4. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşitecu intenţie;
  5. Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.
 1. Cerinţe specifice:

- studii superioare;

- 1 an de experienţă profesională;

- abilităţi de utilizare a calculatorului.

 

Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în cadrul structurilor administraţiei publice;

- cunoaşterea legislaţiei în domeniul resurselor umane, învățământului și serviciului public ;

-cunoaşterea politicilor educaționale, juridice şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;

- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

 

Abilităţi: de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă, de planificare, organizare şi  coordonare a activităţilor, de control, de lucru cu informaţia, de comunicare eficientă (verbal şi în scris), de aplanare a situaţiilor de conflict, de lucru în echipă.

 

Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unei persoane publice.

 

Dosarul de concurs va conține:

 1. Formularul de participare;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă/ certificate ce confirmă stagiul de muncă;
 5. certificatul medical;
 6. cazierul judiciar/ declarație pe proprie răspundere;
 7. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;

Copiile se prezintă cu originalul actelor.

 

Bibliografia concursului:

I . Acte legislative generale

  1.Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

 1. Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648
 2. Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
 3. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
 4. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
 5. Legea cu privire la petiționare Nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 art. Nr : 23
 6. Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664
 7. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional

9.Legea privind administrația publică locală  nr. 436 din 28.12.2006. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007

10.Legea cu privire la prevenirea și combaterea  corupției nr. 90 din 25.04.2008. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 103-105 din 13.06.2008

11.Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 57-58 din 18.05.2000

 1. Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 201 din 11.03.2009. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 55-56 din 17.03.2009

13.Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective nr. 94 din 01.02.2013. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 26 din 04.02.2013

 1. Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018 (în vigoare 01.12.2018) În Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 441-447 art. 715 din 30.11.2018

 

 1. Acte legislative şi normative în domeniul învățămîntului
 2. Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din

24.10.2014

 1. Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 36-38 din 14.03.2002
 2. Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la transportarea elevilor nr. 903 din 30.10.2014. În Monitorul Oficial nr. 333-338 din 07.11.2014
 3. Hotărîrea Guvernului privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea nr. 868 din 08.10.2014. În Monitorul Oficial nr. 319-324 din 24.10.2014
 4. Ordinul privind aprobarea și Regulamentul-cadru de organizare și functonare a consiliului de administrate din institutiile de invațamânt general.
 5. Ordinul privind aprobarea și Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director adjunct în instituţiile de învăţămînt general .

7.Ordinul nr 900 din 16 decembrie 2010 Cu privire la protectia drepturilor copiilor

8.Ordin nr. 972 din  12.12.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor

9.Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului şi a structurii-tip a acestuia HOTĂRÎRE de Guvern Nr. 404 din  16.06.2015

 

 

   
Copyright © 2020 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.