Anunț

 Primăria com. Ciolacu Nou anunță concursul pentru ocuparea postului vacant de director, pe perioadă determinată, perioada mandatului primarului Comunei Ciolacu Nou dnei HÎRBU Lilia, director în IET Ciolacu Vechi.

Dosarele se depun până la 10.02.20  responsabil: primarul com. Ciolacu Nou, r. Fălești, Lilia Hîrbu, tel. 0(259)67 436.  

Depunerea dosarelor la secretarul Consiliului Local, tel.(0259)67 522   

    Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale  aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare:

La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

-  deține cetățenia RM;                                                                                                                                                    

-  are studii superioare universitare;                                                                                                                                                             

-  are o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani ;                                                                                        

-  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;                                              

-  cunoaște limba română;                                                                                                                                                              

-  este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;                                     

-  nu are antecedente penale;                                                                                                                                           

-  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.

Candidații pentru ocuparea funcției de director depun personal sau prin reprezentant  (la sediul Primăriei com. Ciolacu Nou), prin poștă sau prin email, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:                   

 1. Cererea de participare la concurs (modelul este specificat în anexa1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale);
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă; 
 5. Curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa 2 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale;
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere.
 8. Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial.
 9. Proiectul planului de dezvoltare a instituției în viitoarea funcţie, pentru 5 ani(pentru etapa- interviu).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bibliografie pentru candidații la funcția de director în instituțiile de învățământ  preuniversitar:

 1. Codul educației. Nr. 152 din  17.07.2014;
 2. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”. Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14.11.2014;
 3. Codul Muncii. Nr. 154-XV din 28.03.2003;
 4. Codul de etică al personalului din instituțiile de învățământ secundar general și profesional tehnic;
 5. Curriculum pentru educație timpurie a. 2019;
 6. Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere pînă la 7 ani a.2019
 7. Ghidul cadrului didactic
 8. Regulament-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ secundar general. Ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20. 02.2015;
 9. Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. Nr. 270 din 08.04.2014;
 10. Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatere, trafic al copilului. Ordinul Ministerului Educației nr. 858 din 23.08.2013;
 11. 11. Indicatorii de monitorizare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului și a Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. Ordinul nr. 1049 din 10.10.2014;

12.  Metodologia de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de la 1,5-7 ani în baza Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de 0-7 ani aprobat prin ordinul MECC nr.1939 din 28.12.2018

 1. 1 Ordinul comun al Ministerului Muncii, Ministerului Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Educației, Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne cu privire la aprobarea Fișei de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului. Nr. 153, 1043,1042,293 din 08.10.2014;
 2. 14. Legea Nr 436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administrația publică locală art. 29 alin1; 32 alin 1

15. Legea 270 din 23.11.2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul  bugetar.

16. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

17. Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare

18. Legea nr.239-XVI din 13.11.2009 privind transparența în procesul decizional;

 1. Legea Nr. 82 .din 25.05.2017 integrității
 2. 20. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare;
 3. 21. Legea privind accesul la informație;
 4. 22. Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățământ și mass-media în cazurile care se referă la copii. Ordinul Ministerului Educației nr. 60 din 07.02.2014;

23. Documente cu referire la educația incluzivă;

   
Copyright © 2020 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.